سازمان امور مالیاتی کشور

مالیات بر ارث

اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از ما ترک متوفی و نیز انجام هر گونه نقل و انتقال یا ثبت اموال و حقوق مالی و برداشت از حسابهای بانکی متوفی ملزم به ارائه گواهی مالیاتی مربوط می باشند.

طبقه بندی وراث

بر اساس ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.م) وراث به سه طبقه تقسیم میشوند -۱- وراث طبقه اول که عبارتند از پدر ،مادر ،زن ،شوهر اولاد و اولاد اولاد — وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد ،برادر خواهر و اولاد آنها – وراث طبقه سوم که عبارتند از همو ،همه دایی خاله و اولاد آنها .

توضیحات مهم: نرخهای مذکور در جدول برای وراث طبقه اول میباشد و برای وراث طبقه دوم مالیات به نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخهای مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد. در صورتی که متوفی و وراث تبعه خارجی باشند اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیفهای ۲، ۴ و ۵ جدول ذکر شده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات نقل و انتقال طبق مقررات مربوط خواهند بود.

در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره شده است مقررات مربوط شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده اند صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع ،کوچک صندوق حمایت از تحقیقات و

آشنایی با قانون و مقررات اموال مشمول مالیات بر ارث نرخهای مالیاتی و نحوه اعمال آن | توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و

مالیات بر ارث

در مورد متوفیان تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد از آن منشور حقوق مودمان ما ساقی

اصل (۱): مودی محترم حتی بر خورداری از رفتار عادله، منصفه و قانونمند را دارد. اصل (۲): مودی محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد.

اصل (۳): مودی محترم حق بر خورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد. اصل (۳)، پایبندی ما به اصل راز داری و حفظ حریم خصوصی، عقی مودی است. اصل (۵): مودی محترم حق اعتراض شکایت و تجدید نظر خواهی دارد. اصل (۶): مودی حتی اظهار نظر آزاد ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای مالیاتی و اداری را دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات ہی مستقیم دفتر خدمات مودیان

اردو بهشت ماه ۱۳۹۸

بر اساس ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث و نرخهای مالیات بر ارث مربوط به متوفیان تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد از آن به شرح جدول زیر است

ردیف

اموال مشمول مالیات بر ارث سپرده های بانگی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم

آنها و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام

و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها

نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی

ذرخ برای وراث طبقه اول

سه درصد (۳)

یک و نیم (۷۵) برابر نرخهای مذکور در تبصره یک ماده (١٤٣) و ماده (۱٤۳) مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم طبق

مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است ده درصد (۱۰) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت از جمله سپردههای متوفی در بانکها و مؤسسات انتقال به نام وراث اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی

نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری ،زمینی دریایی دو درصد (۲) بهای اعلامی توسط سازمان آمور و هوایی مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

نسبت به املاک و حق واگذاری محل

یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) قانون | مالیاتهای مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ ده نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای درصد (۱۰٪) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر

ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است

ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به

ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

براساس تبصره (۱) ماده (۱٤۳) قانون مالیاتهای مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشر که شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (٤) ارزش اسمی آنها وصول می.شود بر اساس ماده ۱٤۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها با بازارهای خارج از بورس دارای مجوز مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد. بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۳٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان ،حق مشمول مالیات

می باشد.

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز میشود. مالیات متعلق به سهام عدالت متعلق به متوفی برای وراث طبقه اول معادل ۶ ، برای

وراث طبقه دوم %۱۲ و وراث طبقه سوم ٢٤ ارزش اسمی سهام میباشد.

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمی باشند

. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت ،اخراج بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی خسارت قوت و دیه و مانند آنها

حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود . اموالی که برای سازمانها و مؤسسههای مذکور در ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمانها و مؤسسه های مذکور اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود شهرداریها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میشود

اثاث البیت محل سکونت متوفی

  • اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته باشد در صورتی که برای سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد جزء اموال

مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد.

نکته وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی، حسب مورد

می باشد.

اظهارنامه مالیات بر ارث

بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد از آن است به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک، وراث منفرداً) یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده

قانونی آنها موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ فوت ،متوفی، اظهار نامه ای حاوی کلیه ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوص تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به انضمام مدارک ذیل

به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید

۱ رونوشت یا تصویر گواهی شده کارت ملی و شناسنامه متوفی و وراث

-۲ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی

رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که اثبات کننده حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است

– رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

-۵ رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی تسلیم شود.

٦- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط گواهی حصر وراثت

نکته مهم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی وراث یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر، موجب تعلق جریمه مالیاتی نخواهد بود لیکن کسر هزینه های کفن و دفن واجبات و دیون محقق متوفی از ماترک مشمول مالیات مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی با رعایت سایر مقررات مربوط می! باشد. توجه در مورد متوفیان قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ صدور گواهی حصر وراثت توسط مراجع قضایی منوط به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور مالیاتی و دریافت گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراثت میباشد. لیکن در مورد متوفیان تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد از آن برای صدور گواهی حصر وراثت نیازی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث نبوده و مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث میتوانند اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نمایند.

اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نباشد ضروری است وراث برای انجام امور مالیات بر ارث به اداره کل امور مالیاتی | شمیرانات مراجعه نمایند

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث

برای وراثی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی تسلیم نمایند ارزش اموال و داراییها به بهای روز زمان فوت متوفی مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی مربوط به ترتیب زیر صادر می شود

در مورد مؤدیانی که در مهلت قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده اند ماترک متوفی در زمان دریافت انتقال و یا ،ثبت طبق مقررات ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال حسب (مورد ارزیابی شده و مالیات مربوط بدون کسر هزینههای کفن و دفن واجبات و دیون محقق ،متوفی تعیین و پس از پرداخت آن توسط مؤدی گواهی مربوط برای مراجع ذیربط صادر خواهد شد.

مراجع حل اختلاف مالیاتی در صورتی که کل ارزش روز اموال و داراییهای متوفی در زمان فوت کمتر و یا

مساوی دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) ق.م.م نبوده و گواهی موضوع بند (ج) ماده (٢٦) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال ،متوفی به عنوان مراجع ذیربط صادر خواهد شد. در مواردی که ارزش روز اموال و داراییهای متوفی در زمان فوت بیش از دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، جمع کل دیون واجبات و هزینهها به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث موضوع بندهای ۱ الی ۵ ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم) کسر و نسبت به آن بخش از اموال و داراییها که معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن میباشد گواهی مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به عنوان مراجع ذیربط صادر و مازاد ماترک حسب مورد در زمان دریافت انتقال و یا ثبت به

مأخذ مقرر در ماده (۱۷) ق.م. م مشمول مالیات خواهد شد.

در صورتی که مؤدی در اجرای ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشد و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، نسبت به کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نمی باشد مالیاتهای پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

توجه گواهی موضوع ماده (٣٤) قانون مالیاتهای مستقیم توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک و به صورت موردی و ظرف یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد و الزامی به

پرداخت مالیات بر ارث کلیه ماترک متوفی بطور یکجا نمیباشد.

:نکته دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و داراییهای متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است

نخواهد بود.

بابت اموال و داراییهای مازاد بر هزینههای کفن و دفن واجبات و دیون محقق متوفی در زمان تسلیم و رسیدگی ،اظهارنامه مالیاتی محاسبه و دریافت نمیشود لیکن در زمان دریافت انتقال و یا ،ثبت اموال مذکور به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال (حسب (مورد ارزیابی شده و مالیات متعلق تعیین و پس از پرداخت آن توسط مؤدی گواهی مربوط برای مراجع ذیربط صادر خواهد شد.

-۱ در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث در صورتی که در تعیین ارزش اموال و داراییها و بدهیهای متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مؤدیان ایجاد گردد با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم) ملاک عمل قرار می گیرد. -۲- در زمان انتقال اموال متوفی

در زمان انتقال اموال متوفی چنانچه در خصوص میزان مالیات تشخیصی بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف ،باشد پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (٣٤) قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض مؤدى قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۳۸) ق.م.م و سایر مراجع رفع اختلاف قانون مالیاتهای مستقیم میباشد در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

اطلاعات مندرج در این بروشور صرفاً در مورد متوفیان تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد از آن می باشد.

  • وراث متوفیانی که تاریخ فوت آنها قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ ،باشد از نظر تکالیف قانونی مشمول اصلاحیه مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند.

مالیات برارث

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط