سازمان امور مالیاتی کشور

آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

شور حقوق مودیان باسیان

اصل (1): مودی محترم حق بر خورداری از رفتار عادله، منعانه و قانونمند را دارد. اصل (۲): مودی محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد. اصل (۳): مودی محترم حق برخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد. اصل (۴) پایبندی ما به اصل راز داری و حفظ حریم خصوصی، حق مودی است. اصل (۵): مودی محترم من اعتراض نیست و تجدید نظر خواهی دارد.

اصل (ع): مودی منی اظهار نظر آزاد ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای مالیاتی و اداری را دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیاتهای مستقیم دفتر خدمات متوفیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.م) جمع درآمد شرکت ها و درآمد

ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر در قانون به استثنای مواردی که طبق مقررات دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵) خواهند بود.

تکالیف اشخاص حقوقی در قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص حقوقی پس از تأسیس مکلفند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند

(۱) دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه، تشکیل پرونده دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده و پرداخت حق تمبر از ابتدای سال ۱۳۹۵ سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های ،تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در ،هزار مشمول حق تمبر پیش از سال ۱۳۹۵ به قرار دو در هزار میباشد. نکته 1: حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود در غیر این صورت متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. نکته : شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (٤٨) قانون مالیاتهای مستقیم معاف میباشند. (۲) با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی ) به نشانی tax.gov.ir ) نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند مؤدیان محترم می توانند پس از انجام ثبت نام مرحله اول نام کاربری (user name) و رمز عبور ( password) دریافت و در نهایت مراحل ثبت نام خود را کامل نمایند پس از تکمیل مراحل ثبت نام مؤدیان از تسهیلات خدمات الکترونیکی نظیر تسلیم الکترونیکی اظهار نامههای ،مالیاتی پرداخت الکترونیکی مالیات تسلیم الکترونیکی فهرست حقوق و فهرست معاملات و دریافت گواهیهای الکترونیکی برخوردار خواهند گردید.

صورت حسابهای صادره میبایست منطبق با انواع صورتحساب مندرج در ماده (۸) اصلاحی آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ باشد. (۵) پرداخت کنندگان ،حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات | را صورت دهند تسلیم فهرست حقوق و پرداخت مالیات از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود.

(٦) اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳) اشخاص حقوقی و …) در صورت پرداخت مال الاجاره می بایست مالیات مربوط را در هر پرداخت کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک بپردازد و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون پرداخت مال الاجاره واگذار شده ،باشد کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی است

حداکثر ظرف مدت چهار ماه شمسی پس از پایان سال ،مالی اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زبان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را به همراه فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه با تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را از طریق الکترونیکی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

( در صورت انحلال شخص حقوقی مدیران تصفیه مکلفند ظرف مدت ٦ ماه از تاریخ انحلال | (ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

اظهارنامه مالیاتی میبایست به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی tax.gov.ir تسلیم گردد مؤدیان محترم مالیاتی میتوانند با مراجعه به بخش اظهارنامه الکترونیکی این سامانه ، نسبت به دریافت نرم افزار الکترونیکی و راهنمای آن اقدام و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که در مرحله ثبت نام دریافت کرده اند اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند. پیش نیاز ارائه اظهارنامه الکترونیکی تکمیل مراحل ثبت نام توسط مؤدیان میباشد. سازمان امور مالیاتی از طریق شماره تلفن ۱۵۲۶) (بدون پیش شماره پاسخگوی سؤالات مؤدیان در خصوص مراحل تسلیم اظهارنامه های الکترونیکی میباشد

در حال حاضر با ارتباط سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

و املاک کشور پس از تأسیس اشخاص حقوقی اطلاعات هویتی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده و در نظام مالیاتی به صورت خودکار پیش ثبت نام انجام میشود پس از این ،مرحله پیامک فعالسازی برای مؤدیان ارسال شده و ادامه فرآیند ثبت نام در سامانه های مالیاتی امکان پذیر خواهد بود

ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام .شود. مؤدیان محترم میتوانند با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل لازم برای دریافت دفاتر پلمپ شده را براساس دستور العمل موجود در سامانه مذکور طی نموده و کد رهگیری دریافت کنند. همچنین در خصوص سایر دفاتر موضوع ماده (۱) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ که به واسطه مقررات قانونی مربوط استفاده از

آنها در راستای انجام امور شرکت الزامی شده است مقررات مذکور جاری میباشد (٤) در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن صدور صورتحساب برای معاملات خود شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب،ها قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل قبل از سال ١٣٩٦ تا یک ماه پس از پایان هر فصل طبق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه الکترونیکی مؤدیان مالیاتی ارسال نمایند.

بر اساس مهلت مقرر در تبصره ماده ۹۷ ق. م . م برای عملکرد سالهای ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثناء درآمدهایی که طبق مقررات ق. م . م نحوۀ دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از روشهای | ذیل تشخیص میگردد

۱ – تشخیص درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفاتر قانونی اشخاص حقوقی مکلف به ثبت کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد مربوط را مطابق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تحریر و نگهداری نمایند. چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک این مؤدیان مورد قبول قرار گیرد درآمد مشمول مالیات آنان مطابق ماده (٩٤) ق.م. م به شرح زیر محاسبه می گردد

استهلاکات + هزینههای قابل قبول – سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات درآمد مشمول مالیات

تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس

در موارد زیر درآمد مشمول مالیات به صورت على الرأس تشخیص داده خواهد

چنانچه تا موعد مقرر تر از نامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده باشد. . چنانچه مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید

. چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی، غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراقب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای | رسیدگی و اظهار نظر در مورد امکان رسیدگی به دفاتر به هیأتی متشکل از سه

نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محول گردد. پس از اجرای طرح جامع مالیاتی در ادارات امور مالیاتی ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات

بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مربوط تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۲۷۲ اصلاحی ق.م.م و سایر مقررات مربوط برای عملکرد سال ۱۳۹۵ و پس از آن شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانون سازمان حسابرسی مصوب ١٣٦٦ “ ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. علاوه بر موارد فوق اشخاص زیر که شروع سال مالی آنها از تاریخ ١٣٩٦/۱/۱ و به بعد باشد نیز ملزم به ارائه گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشند اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت

۱. شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ،١٣٧٦ در ایران ثبت شده اند

.۲ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها

.. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها ،سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها

اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی ،غیر تجاری شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع کل ناخالص درآمد (فروش) و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال در مورد شر کتهای پیمانکاری دریافتی بابت پیمانهای منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال یا جمع داراییهای آنها (جمع) ستون بدهکار (ترازنامه بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد صورتهای مالی حسابرسی شده مذکور باید به همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه گردد صورتهای مالی حسابرسی شده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی که در چارچوب مقررات ..ق. م. م تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

هزینه های قابل قبول در صورت قبولی دفاتر

هزینه هایی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول خواهند بود که: ۱ در حدود متعارف متکی به مدارک باشند. – منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر قانونی باشند. نکته ۱ هزینههای مربوط به درآمدهایی که از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

نکته ۲ از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی می.باشد لذا در صورتی که هزینههای پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی انجام نشده ،باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینههای انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر میگردد، قابل تسری نمی باشد.

برخی از هزینههای قابل قبول بر اساس ماده (١٤٨) ق.م. م عبارتند از:

. قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده. هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی و به شرح بند (۲) ماده (١٤٨) ق.م.م. . کرایه محل ،مؤسسه اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مرتبط در صورتی که اجاری باشد. مخارج سوخت ،برق ،روشنایی ،آب مخابرات و ارتباطات وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه • مخارج حمل و نقل و هزینههای ایاب و ذهاب پذیرایی و انبارداری

صد درصد (۱۰۰) هزینههای انجام شده در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی نگهداری و مراقبتی حرفه آموزی ،آموزشی کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تائید سازمان بهزیستی کشور برای اطلاع از مشروح هزینههای قابل قبول به ماده ۱٤۸ ق.م.م، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط مراجعه شود.

محاسبه استهلاک داراییها

آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر ( شامل داراییهایی از قبیل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود سرمایه گذاری بلند مدت و دارایی زیستی (مولد که براثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود برخی از نکات قابل توجه در محاسبه استهلاک داراییها به شرح ذیل میباشد

  • در صورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زبانی متوجه موسسه گردد زبان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل

فروش ( در صورت (فروش یکجا قابل احتساب در حساب سود و زبان همان سال است.

مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی قابل استهلاک خواهد بود مخارج مربوط به تعمیر اساسی داراییهای ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام میشود در سال انجام مخارج قابل استهلاک است.

. مبدأ محاسبه استهلاک داراییها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری میباشد. هزینه تأسیس در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهلاک است. هزینه های قبل از بهره برداری به استثناء هزینههایی که طبق استانداردهای حسابداری قابل احتساب در بهای تمام شده داراییهای استهلاک پذیر (باشد در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می گردد. روشهای خط مستقیم مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد برای محاسبه استهلاک قابل قبول هستند.

. چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال ،باشد در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهد بود. داراییهایی که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک شده تا زمانی که در مالکیت مؤسسه باشند باید بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آنها به طور کامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود. دارایی نا مشهود یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی با عمر مفید

نامحدود، به لحاظ مالیاتی قابل استهلاک نمی باشد.

نکته افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

:توجه اطلاعات تکمیلی در خصوص محاسبه استهلاکات نحوه اعمال تغییرات و جداول مربوط از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قابل دریافت است.

مراجع حل اختلاف مالیاتی

در مواردی که مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید در صورتی که مسئول مربوط دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را در تعدیل درآمد موثر تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب پشت برگ تشخیص، منعکس و به امضاء مسئول مربوط و مؤدی رسیده و پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد.

ه هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مندرج در برگ تشخیص مؤثر واقع نگردد پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر محول خواهد شد. در این مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را در همان مهلت مقرر پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را تسلیم نماید.

معافیتهای مالیاتی

از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ رویکرد معافیتهای مالیاتی تغییر یافته و در اغلب موارد معافیت ها با مالیات به نرخ صفر جایگزین شده است در این روش مؤدیان مشمول معافیت به کلیه تکالیف مالیاتی مشابه سایر مؤدیان عمل نموده و سازمان امور مالیاتی پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات را با نرخ صفر محاسبه می

کند.

. طبق بند (ت) ماده ۱۳۲ ق.م.م و تبصره (۱) ماده (١٤٦) مکرر ق. م. م تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شامل) ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه سازمان امور مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) ق.م.م در موعد مقرر ،قانونی شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی برای اشخاص حقوقی اعم از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و یا سایر مناطق کشور ) میباشد.

  • مالیات با نرخ صفر صرفاً شامل در آمدهای ابراز شده میباشد و به درآمدهای کتمان شده تعلق نمی گیرد.

اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت خود حسب مورد میتوانند از معافیتهای مالیاتی ق.م.م که برخی از آنها در جدول زیر درج شده است استفاده نمایند استفاده از هر یک از معافیتهای زیر حسب مورد منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط و رعایت سایر شرایط مندرج در ماده قانونی مربوط میباشد ردیف ماده قانونی

۱۳۸ مکرر

اهم تشویقات مالیاتی

ردیف

موضوع

تشویقات مالیاتی

معافیت از ۸۰٪ جرایم متعلقه مقرر در ق.م.م

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و حسب مورد، ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مؤدیان ردیف 1 فوق الذکر معافیت از ٤٠ جرایم متعلقه مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات در ق.م.م پرداخت علی الحساب بابت مالیات بر عملکرد در هر سال مالی قبل از جایزه ای معادل ۱٪ مبلغ پرداختی سررسید مقرر در ق.م.م به ازای هر ماه تا سررسید مقرر

افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به درآمد ابرازی مشمول به ازاء هر ده درصد (۱۰) افزایش مالیات سال گذشته مشروط بر تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه یک واحد درصد و حداکثر تا پنج اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت مقرر قانونی واحد درصد از نرخ مالیاتی مربوط

اهم جرایم مالیاتی

برخی از درآمدهای معاف از مالیات و یا مالیات با نرخ (صفر)

ردیف

در آمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در آمدهای خدماتی بیمارستانها هتلها و مراکز اقامتی گردشگری

جریمه متعلقه

جریمه متعلقه

تا پایان سال ۱۳۹۴

از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد

به ازاء هر ماه ۲/۵٪ مالیات به ازاء هر ماه ۲/۵ مالیات

۴۰یز مالیات متعلق

(غیر قابل بخشودگی)

۳۰ مالیات متعلق

موضوع

پرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر

عدم تسلیم اظهار نامه

(غیر قابل بخشودگی)

کتمان درآمد با ابراز هزینههای غیر واقعی در

۴۰ مالیات متعلق به درآمد ۳۰ مالیات متعلق به در آمد کتمان

کمان شده با هزینه غیر واقعی

شده یا هزینه غیر واقعی

اظهار نامه تسلیمی

(غیر قابل بخشودگی)

(غیر قابل بخشودگی)

۲۰ مالیات برای هر یک از موارد

مذکور

۲۰ از مالیات برای هر یک از عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا موارد مذکور

صد درصد (۱۰۰) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین شرکتهای تعاونی روستایی ،عشایری ،کشاورزی صیادان کارگری کارمندی دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار برای تأمین کنندگان آورده نقدی جهت تامین مالی پروژه | طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی موقوفات، نذورات ،پذیره کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اماکن متبرکه به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمانها و صندوقهای بیمه، مدارس علوم اسلامی نهادهای انقلاب اسلامی درآمد اشخاص از محل وجوهات شرعی، فعالیتهای مذهبی، فعالیت موسسات خیریه و عام المنفه که به ثبت رسیده اند

عدم ارسال صورت یا فهرست یا قراردادهای پیمانکاری ( ماده ١٠٤ ق.م.م)

انجمنهای مذهبی وابسته به اقلیتهای ،دینی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی ٪۱۰۰ در آمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰٪ صادرات مواد خام مشروط بر بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور)

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوط

٪۱۰ مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاها در بورس کالا و ۱۰٪ مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته شده اند و همچنین ۵٪ مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی

پذیرفته شده اند

سود دریافتی از سپرده ها اوراق مشارکت اوراق قرضه دولتی و خزانه

عدم ارائه دفاتر

رد دفاتر قانونی

۱۰ مالیات متعلق

عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق ظرف مهلت مقرر

حقوق پرداختی

۲ حقوق پرداختی

۱ مبلغ کل قرارداد

عدم پرداخت مالیات حقوق و مالیات تکلیفی ١٠ مالیات پرداخت نشده در موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ تبصره ۲ ماده ۱۰۳ ۲۰ مالیات پرداخت نشده موعد مقرر و ۲/۵٪ مالیات به ازای و ماده ۱۰۷ ) ظرف مهلت مقرر هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده ١٠٤ ق. م. م پیش از اصلاحیه مورخ ٢٠ مالیات پرداخت نشده ١٣٩٤/٠٤/٣١ ) ظرف مهلت مقرر

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده و قراردادها در سامانه مربوط در مهلت مقرر (موضوع ماده 169 ق.م.م)

۲ مبلغ مورد معامله

۲ مبلغ مورد معامله

مبلغ معاملات

۱ مبلغ معاملات

عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی موضوع ماده ۲۷۲ در مهلت مقرر

٪۲۰ مالیات متعلق

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط