سازمان امور مالیاتی کشور

مرز تنظیم مقرات نظام بانه ای فروشگاهی و سلانه مودیان
ند ویژیکی با شصات فنی پایانه فروشگاهی – حافظه الیاتی
شناسه :سند RC_TXME.RD_V2
خرداد ١٤٠۱
RC_TXME.RD_V2

سازمان امور مالیاتی کشور

ویژگی با مشخصات فنی پایانه فروشگاهی – حافظ مالیاتی
خرداد ۱۴۰۱
فهرست مطالب
۱ – هدف
۲- دامنه کاربرد .
۳- تعاریف
۴- ویژگیهای پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی
۵ نیازمندیها .
۱-۵ پیکربندی و ثبت مشخصات .
۲-۵ تولید و صدور صورتحساب الکترونیکی
۳-۵ امنیت اطلاعات
۴-۵ فراخوانی متدهای API جمع آوری اطلاعات سامانه مودیان
اسناد
مرجع
صفحه ۲ از ۱۲

RC_TXME.RD_V2
سازمان امور مالیاتی کشور
ویژگی با مشخصات فنی پایانه فروشگاهی حافظ مالیاتی
خرداد ۱۴۰۱
۱- هدف
هدف از تدوین این سند تعیین ویژگیها و مشخصات فنی نیازمندیهای پایانه فروشگاهی حافظه مالیاتی، بر اساس چهارچوبهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای بهره برداری مودی و شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول در صدور ،ثبت نگه داری و انتقال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
می باشد.
۲- دامنه کاربرد
این سند بر اساس مدل مفهومی سامانه مودیان که یک مدل اجرایی با کاهش تصدی گری سازمان برای استفاده
و بهره برداری میباشد با ذینفعان زیر در ارتباط است
اشخاص مشمول (مودیان).
شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول ۱
۳- تعاریف
:سازمان سازمان امور مالیاتی کشور
قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۷/۲۱ ۱۳۹۸
ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲
شناسه یکتای حافظه مالیاتی شناسهای است یکتا دارای مقداری ثابت و منحصر به فرد که به هر حافظه مالیاتی در سطح کشور اختصاص داده میشود این شناسه از مولفه های تشکیل دهنده شماره
مالیاتی میباشد که پس از درخواست مودی در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت. حافظه مالیاتی نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی
صفحه ۳ از ۱۲

1 Tax Service Provider
سازمان امور مالیاتی کشور
ویژ کی نا مشخصات فنی پانه فروشگاهی حافه مالیاتی
RC_TXME.RD_V2
خرداد ۱۴۰۱
می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد حافظه ،مالیاتی توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود. شماره منحصر به فرد مالیاتی شماره ای است یکتا در سامانه مودیان که به ازای هر صورتحساب تولید شده و به صورت منحصر به فرد به آن صورتحساب تخصیص داده میشود. این شماره دارای بخش های اطلاعاتی خاص بوده که جزئیات آن در سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی ذکر شده است.
صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود.
مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی”، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام شده است. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده شود رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
– سامانه مودیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود. مودیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد به سامانه مودیان متصل
شوند. مرجع نهائی ،ثبت صدور و استعلام صورتحساب ،الکترونیکی، سامانه مودیان میباشد.
زیر سامانه جمع آوری اطلاعات صورتحساب زیر سامانه ای است که داده های ارسالی از حافظه مالیاتی – پایانه های فروشگاهی یا شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول را از طریق واسطهای نرم افزاری دریافت می کند.
مطابق سند نحوه صدور صورت رتحساب الکترونیکی
صفحه ۴ از ۱۲

سازمان امور مالیاتی کشور
ویژ کی نامشخصات فنی پانه فروشگاهی حافه مالیاتی
RC_TXME.RD_V2
خرداد ۱۴۰۱
دستگاه کارتخوان بانگی دستگاهی است که با پذیرش کارتهای پرداخت الکترونیکی مورد تایید بانک مرکزی میتواند دریافت الکترونیکی وجه کالا / خدمت را برای فروشندگان در شبکه بانکی کشور فراهم کند دستگاههای مذکور شامل دستگاههای کارتخوان اندرویدی و کارتخوان فروشگاهی نیز میباشند.
پایانه فروشگاهی رایانه دستگاه کارتخوان ،بانکی درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد (بند ب ماده ۱ قانون). اشخاص مشمول (مؤدیان) کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ -۱۲- ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آن مشمول این قانون هستند در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد بندج) ماده یک (قانون) و اشخاصی که به عرضه کالا ارائه خدمت واردات یا صادرات مبادرت مینمایند. مصرف کننده نهایی شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.(ماده ۱۶۹ قانون
مالیاتهای مستقیم
کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاست گذاری در چهارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استاندارد تبادل اطلاعات در چهارچوب ملی تعامل پذیری ،اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات» ، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می.شود نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرایی مذکور انتخاب شوند کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء می باشد.
صفحه ۵ از ۱۲

3 Point of Sales (POS)
4 PDA POS
PC POS
سازمان امور مالیاتی کشور
ویژ کی نا مشخصات فنی پانه فروشگاهی حافه مالیاتی
RC_TXME.RD_V2
خرداد ۱۴۰۱
حد مجاز فروش جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است .باشد. جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد (ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) شناسه یکتای ارسال صورتحساب: شناسه ای یکتا که هنگام ارسال صورتحساب توسط ارسال کننده به صورتحساب جهت رهگیری آن اختصاص داده می.شود. این شناسه با فرمت uuidy به صورت رمز نشده ارسال می گردد.
رسید یکتای دریافت صورتحساب هنگام دریافت صورتحساب در سامانه جمع آوری اطلاعات، یک شناسه رسید یکتا با فرمت uuid به هر صورتحساب توسط این سامانه اختصاص داده می شود. شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسـ ضوابط و دستورا ورالعملهای ابلاغی ،سازمان نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهای لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب و سایر امور غیر حاکمیتی با سازمان همکاری می کند(بند چ ماده ۱). مشخصات فنی منظور از مشخصات فنی در این سند نیازمندیهای اولیه پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی است.
لیست صورتحسابها مجموعه ای از صورتحسابهای صادر شده توسط پایانه فروشگاهی-حافظه مالیاتی که در قالب یک مجموعه به سامانه مودیان ارسال میشود.
ارسال کننده صورتحساب ارسال کننده صورتحساب در ارسال مستقیم همان پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی و در ارسال غیر مسقیم شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول میباشند.
صفحه ۶ از ۱۲

6 uid
7 Universal unique identificatier
8 reference_number
RC_TXME.RD_V2
سازمان امور مالیاتی کشور
ویژ کی نا مشخصات فنی پانه فروشگاهی حافه مالیاتی
خرداد ۱۴۰۱
-۴- ویژگیهای پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و ارسال کننده
پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی و ارسال کننده میبایست دارای ویژگیهای مورد نظر به شرح
ذیل باشند.
ویژگیهای مرتبط به تولید صورتحساب
امکان تولید شماره مالیاتی
امکان نمایش و ارائه صورتحساب به صورت چاپ و یا فایل الکترونیکی)، نمایش هشدارها امکان محاسبات مربوط به حد مجاز فروش (اختیاری)
امکان اتصال و دریافت اطلاعات پرداخت الکترونیکی صورتحساب
تولید صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی
امکان بهره گیری از اطلاعات سرور
امکان بهره گیری از اطلاعات حافظه مالیاتی
امکان بهره گیری از شناسه کالا/خدمت و نرخ مالیاتی
ویژگی های مرتبط به ارسال کننده صورتحساب
امکان اتصال به سامانه مودیان
امکان فراخوانی اطلاعات سرور سازمان
تامین شاخصهای امنیتی مورد نیاز سامانه مودیان
امکان استعلام اطلاعات حافظه مالیاتی
امکان فراخوانی شناسه کالا/ خدمت و نرخ مالیاتی
امکان استعلام وضعیت صورتحسابهای ارسالی
امکان استعلام شماره اقتصادی
صفحه ۷ از ۱۲
RC_TXME.RD_V2

سازمان امور مالیاتی کشور
ویژگی با مشخصات فی پایانه فروشگاهی – حافظ مالیاتی
خرداد ۱۴۰۱
۵- نیازمندیها
به طور کلی نیازمندیهای پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی و ارسال کننده به چهار دسته تقسیم میشوند
۱-۵ پیکربندی و ثبت مشخصات
۲-۵) تولید و صدور صورتحساب الکترونیکی
۳-۵) امنیت اطلاعات
۴-۵) فراخوانی متدهای API جمع مع آوری اطلاعات سامانه مودیان
۱-۵ پیکربندی و ثبت مشخصات
پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی باید توانایی ثبت اولیه اطلاعات لازم مطابق با سند «دستورالعمل فنی نحوه سامانه مودیان نحوه تبادل اطلاعات میان پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی با سامانه مودیان» را داشته
اتصال
باشد. این اطلاعات شامل مواردی از جمله شناسه یکتا حافظه مالیاتی، نام تجاری و… میباشد.
:نکته جهت دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی مودی باید از طریق کار پوشه خود مطابق با بخش دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان نحوه تبادل اطلاعات میان پایانه فروشگاهی حافظه مالیاتی با سامانه مودیان اقدام نماید.
۲-۵ تولید و صدور صورتحساب الکترونیکی
پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی باید قابلیت تولید و صدور صورتحساب مطابق با گامهای اجرایی زیر
را داشته باشد
ثبت اطلاعات صورتحساب
. محاسبات و کنترل قواعد
. تولید پیام
تولید سریال داخلی ( اضافه شدن یک واحد به سریال داخلی به ازای هر صورتحساب تولید
شده)
صفحه ۸ از ۱۲

ویژگی با شصات فنی پایانه فروشگاهی حافظ مالیاتی
سازمان امور مالسانی کشور
RC_TXME.RD_V2
خرداد ۱۴۰۱
تولید شماره مالیاتی ) براساس الگوی تولید شماره مالیاتی سند قالب شناسه یکتای حافظه
مالیاتی و شماره (مالیاتی
جزئیات بیشتر در خصوص انواع ،صورتحساب اقلام اطلاعاتی و قواعد کنترلی مربوطه در سند «دستورالعمل ه صدور صورتحساب الکترونیکی» ارائه شده است.
نحوه
نکته امکان ویرایش اطلاعات صورتحساب بعد از صدور صورتحساب دریافت شماره مالیاتی وجود ندارد.
۳-۵ امنیت اطلاعات
پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی یا ارسال کننده باید حداقل نیازمندیهای امنیتی برای ارسال اطلاعات (مستقیم یا غیر مستقیم به سامانه مودیان را داشته باشد از جمله ی این نیازمندیها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
قابلیت تولید کلید متقارن و بهره برداری از کلیدهای نامتقارن جهت رمزگذاری صورتحساب های تولید شده هنگام ارسال به سامانه مودیان را به منظور حفظ محرمانگی اطلاعات را داشته باشد.
قابلیت تولید و یا دریافت زوج کلید نامتقارن مورد نیاز جهت امضای دیجیتال و اعتبارسنجی امضا به منظور احراز هویت تضمین یکپارچگی و انکارناپذیری صورتحسابها و اطلاعات بسته های ارسالی را داشته باشد.
قابلیت دریافت و استفاده از توکن برای کنترل مجوز دسترسی و احراز هویت را داشته باشد. جزئیات بیشتر در این زمینه در سند دستورالعمل فنى نحوه اتصال به سامانه مودیان نحوه تبادل اطلاعات میان پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی با سامانه مودیان)» ارائه شده است.
۵- فراخوانی متدهای API جمع آوری اطلاعات سامانه مودیان
دریافت اطلاعات :سازمان با فراخوانی این متد اطلاعات
سرور
فروشگاهی – حافظه مالیاتی و ارسال کننده است، دریافت میشوند.
سرور
مورد نیاز پایانه
دریافت توکن با فراخوانی این متد توکن جهت احراز هویت برای استفاده از سایر متدهای
.جمع آوری اطلاعات تخصیص و دریافت میشودAPI
استعلام ا
م اطلاعات حافظه مالیاتی با فراخوانی این متد اطلاعات حافظه مالیاتی دریافت میشود.
صفحه ۹ از ۱۲

سازمان امور مالیاتی کشور
ویژ کی نا مشخصات فنی پانه فروشگاهی حافه مالیاتی
RC_TXME.RD_V2
خرداد ۱۴۰۱
دریافت شناسه کالا خدمت و نرخ مالیاتی با فراخوانی این متد لیست کامل شناسه کالا خدمت مورد نیاز و همچنین اطلاعات مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، شمول و عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده کالا خدمت دریافت می.شود این اطلاعات در صدور صورتحساب مورد استفاده قرار می گیرد.
استعلام شماره اقتصادی با فراخوانی این متد اطلاعات یک مودی براساس شماره اقتصادی دریافت میشود
• ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی
– روش مستقیم این روش ویژه مودیانی است که توانایی ارسال اطلاعات صورتحساب به مودیان را دارند صورتحساب توسط مودی صادر نگه داری، رمزگذاری و امضا
سامانه
دیجیتال شده و به سامانه مودیان ارسال میگردد.
– روش غیر مستقیم ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به یکی از دو روش ذیل انجام میپذیرد
۱ شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی صرفا وظیفه ارسال اطلاعات را بر عهده خواهد داشت و تمامی اقدامات مربوط به ،صدور نگهداری، رمزگذاری و امضا
دیجیتال اطلاعات (با) کلید اختصاصی (مودی توسط مودی انجام می پذیرد.
۲ شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اطلاعات صورتحساب (رمز نشده) مودی را دریافت و صورتحساب را از طریق زیر ساختهای اختصاصی خود صادر، رمزگذاری امضا دیجیتال با کلید اختصاصی شرکت و ارسال مینماید.
استعلام وضعیت صورتحسابهای ارسالی
امکان استعلام وضعیت صورتحسابهای ارسالی از طریق واسط نرم افزاری مرتبط با سامانه مودیان، میبایست جهت پیگیریهای آتی وجود داشته باشد.
بر اساس رسید یکتای دریافت صورتحساب استعلام مذکور بر اساس رسید یکتای دریافت صورتحساب که توسط سامانه مودیان به صورتحساب تخصیص داده شده
است، انجام خواهد شد.
صفحه ۱۰ از ۱۲

سازمان امور مالیاتی کشور
ویژگی با شصات فنی پایانه فروشگاهی حافظ مالیاتی
RC_TXME.RD_V2
بر اساس شناسه یکتای صورتحساب استعلام
خرداد ۱۴۰۱
مذکور اساس شناسه یکتای بر
صورتحساب که توسط پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی به صورتحساب تخصیص
داده شده است، انجام خواهد شد.
استعلام خطاها بر
اساس بازه زمانی امکان استعلام لیست خطاهای موجود در
صورتحسابهای ارسالی از طریق واسط نرم افزاری مرتبط با سامانه مودیان که در یک بازه زمانی مشخص رخ داده قابل مشاهده و پیگیری باشد.
استعلام خطاها از یک زمان مشخص امکان استعلام لیست خطاهای موجود در صورتحساب های ارسالی از طریق واسط نرم افزاری مرتبط با سامانه مودیان که از یک زمان مشخص رخ داده قابل مشاهده و پیگیری باشد.
ارسال کننده صورتحساب باید توانایی فراخوانی متدهای API جمع آوری سامانه مودیان را داشته باشد که دستورالعمل فنی مربوطه در بخش فراخوانی متدها سند ) دستورالعمل فنى نحوه اتصال به سامانه مودیان (نحوه تبادل اطلاعات میان پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی با سامانه مودیان)» ارائه شده است.
نکته در صورت اعلام تغییر شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی توسط مودی از طریق کارپوشه خود از صدور صورتحسابهای مودی توسط آن شرکت به صورت سیستمی جلوگیری به عمل خواهد
آمد.
صفحه ۱۱ از ۱۲
RC_TXME.RD_V2

سازمان امور مالیاتی کشور
ویژگی با مشخصات فنی پایانه فروشگاهی – حافظ مالیاتی
خرداد ۱۴۰۱
اسناد مرجع
دستور العمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی (RC_IITP.IS_V02)
قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی (RC_DCPS.SN_V1.2)
دستور العمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان نحوه) تبادل اطلاعات میان پایانه فروشگاهی – حافظه
مالیاتی با سامانه مودیان
صفحه ۱۲ از ۱۲

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط