سازمان امور مالیاتی کشور
آشنایی با قوانین و مقررات
مالیاتی اشخاص حقوقی
منشور حقوق مودیان مالیاتی
اصل (۱): مودی محترم حق برخورداری از رفتار عادلانه ، منصفانه و قانونمند را دارد. اصل (۲): مودی محترم حق کسب اطلاع و راهمایی را دارد.
اصل (۳): مودی محترم حق برخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد. اصل (۴): پابندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق مودی است. اصل (۵) مؤدی محترم حق اعتراض شکایت و تجدید نظر خواهی دارد.
اصل (۶): مودی حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای مالیاتی
اداری را دارد.
سازمان امور مالیاتی کشور معاونت در آمدهای مالیاتی
دفتر امور مادیان و خدمات مالیاتی
خردادماه ۱۴۰۱
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زبانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر در قانون به استثناء مواردی که طبق مقررات دارای نرخ جداگانهای میباشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود طبق مفاد بند (ن) تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٤٠١؛ در راستای سیاستهای حمایت از تولید علاوه بر سایر معافیت ها و مشوق های ،قانونی نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط، برای فعالیتهای تولیدی؛ در سال ۱٤۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد
تکالیف اشخاص حقوقی در قانون مالیاتهای مستقیم
اشخاص حقوقی مکلفند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند
(۱) با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir) نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند مؤدیان میتوانند پس از انجام ثبت نام مرحله اول نام کاربری و رمز عبور دریافت و در نهایت مراحل ثبت نام خود را کامل نمایند. پس از تکمیل مراحل ثبت ،نام مؤدیان از تسهیلات خدمات الکترونیکی نظیر تسلیم اظهارنامه مالیاتی پرداخت مالیات تسلیم فهرست حقوق و فهرست معاملات فصلی ابلاغ اوراق ،مالیاتی ثبت اعتراضات استعلام بدهی مالیاتی و دریافت گواهیهای مالیاتی از طریق سامانههای الکترونیکی مربوط برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر با ارتباط سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از تأسیس اشخاص حقوقی اطلاعات هویتی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده و در نظام مالیاتی به صورت خودکار پیش ثبت نام انجام میشود پس از این ،مرحله پیامک فعالسازی برای مؤدیان ارسال شده و ادامه فرآیند ثبت نام در سامانه های مالیاتی امکان پذیر خواهد بود
(۲) پرداخت حق تمبر سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار
مشمول حق تمبر پیش از سال ۱۳۹۵ به قرار دو در هزار میباشد.
نکته ١ حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود در غیر این صورت متخلف علاوه بر اصل حق ،تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. نکته :۲ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (٤٨) قانون مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.
(۵) پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه کسر و « تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند تسلیم فهرست حقوق و پرداخت مالیات از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود.
(٦) اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳) اشخاص حقوقی و … در صورت پرداخت مال الاجاره می بایست مالیات مربوط را در هر پرداخت کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک بپردازد و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون پرداخت مال الاجاره واگذار شده باشد کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی است
در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن صدور صورتحساب برای معاملات خود شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب،ها قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل، طبق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی ارسال | نمایند. صورت حسابهای صادره میبایست منطبق با انواع صورتحساب مندرج در ماده (۸) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم باشد. حداکثر ظرف چهار ماه شمسی پس از پایان سال مالی اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زبان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را به همراه فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. (۹) در صورت انحلال شخص حقوقی مدیران تصفیه ،مکلفند ظرف ٦ ماه از تاریخ انحلال (ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها اظهار نامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند
(۱۰) کلیه اشخاص حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام نمایند اشخاصی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان با رعایت مقررات مربوط موظف به استفاده از پایانه
فروشگاهی نیز می باشند.
اظهارنامه مالیاتی باید به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به نشانی return tax.gov.ir تسلیم گردد. مؤدیان مالیاتی میتوانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند پیش نیاز ارائه اظهارنامه الکترونیکی تکمیل مراحل ثبت نام توسط مؤدیان می باشد سازمان امور مالیاتی از طریق شماره تلفن ۱۵۲۶) بدون) پیش شماره پاسخگوی سؤالات مؤدیان در خصوص مراحل تسلیم اظهارنامههای الکترونیکی میباشد.
ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام شود. مؤدیان میتوانند تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل لازم برای دریافت دفاتر پلمپ شده را بر اساس دستورالعمل موجود طی نموده و کد رهگیری دریافت کنند. همچنین در خصوص سایر دفاتر موضوع ماده (۱) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ که به واسطه مقررات قانونی مربوط استفاده از آنها در راستای انجام امور شرکت الزامی شده است مقررات مذکور جاری میباشد.
٤) اشخاص حقوقی مکلف به ثبت کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد مربوط را مطابق استانداردهای حسابداری تحریر و نگهداری نمایند.
بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در فرآیند حسابرسی مالیاتی چنانچه مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مؤدی وجود نداشته ،باشد اصل بر پذیرش اظهار نامه است. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی را که با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده باشد بدون رسیدگی قبول نماید و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد. بطور کلی درآمد مشمول مالیات مؤدیان به شرح زیر محاسبه میشود استهلاکات + هزینههای قابل قبول – – سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات ) – درآمد مشمول مالیات
از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد درصورت نظیر عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، عدم ارائه اسناد و مدارک حسابداری و صورتهای مالی قابل رسیدگی غیر شفاف بودن اظهارنامه مالیاتی و عدم پذیرش آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب اظهار نامه بطور نمونه و … ، به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان اقداماتی شامل موارد زیر انجام میشود اظهارنامه برآوردی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا میزان فعالیت مؤدی بطور سیستمی یا وسط حسابرسان مالیاتی تهیه می گردد. از سایر روشهای حسابرسی ( نظیر بررسی سوابق مالیاتی مؤدی اطلاعات مکتسبه از گزارش بازرسی انجام تحقیقات میدانی از محل فعالیت مؤدی صورتحسابهای بانکی و …. ) و یا حسب مورد استفاده از نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانههای مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی این سازمان و نیز اطلاعات ارائه شده توسط سایر مراجع تعیین میشود درآمد مشمول مالیات مؤدیان تعیین میشود
توجه : بر اساس بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سود با جوایز اشخاص حقوقی متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی با مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به استثناء صندوق توسعه ملی صندوق نوآوری و شکوفایی بیمه مرکزی ایران شرکتهای بیمه بازرگانی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان صندوق بیمه محصولات |
کشاورزی صندوق بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مشمول مالیات است.
در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر شرکتهای موضوع بند (الف) و (د) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی شامل شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی کلیه واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی به شرح ذیل ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ،ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه مالیاتی میباشند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده قانونی ،فوق مشمول جریمهای معادل بیست درصد (۲۰) مالیات متعلق خواهند بود.
۱- اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت
. شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ،١٣٧٦ در ایران ثبت شده اند
ه شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ه شرکتهای سرمایه گذاری هلدینگ و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها ۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع کل ناخالص درآمد فروش) و یا خدمات اهم از عملیاتی و غیر عملیاتی آنها بیش از ۸۰ میلیارد ریال در مورد شرکتهای پیمانکاری دریافتی بابت پیمانهای منعقد شده بیش از ۸۰ میلیارد ریال یا جمع داراییهای آنها (جمع) ستون بدهکار (ترازنامه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد.
صورتهای مالی حسابرسی شده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی که در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم شده ،باشد میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
هزینه های قابل قبول مالیاتی
هزینه هایی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول خواهند بود که: ۱ در حدود ،متعارف متکی به مدارک باشند منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر قانونی باشند نکته ۱ هزینههای مربوط به درآمدهایی که از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.
نکته :۲ از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی میباشد لذا در صورتی که هزینههای پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود این حکم به سایر هزینههای انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر میگردد قابل تسری نمی باشد.
برخی از هزینههای قابل قبول بر اساس ماده (١٤٨) ق.م.م عبارتند از:
. قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
• هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه و به شرح بند (۳) ماده (١٤٨) ق.م.م.
. کرایه محل مؤسسه اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مرتبط در صورتی که اجاری باشد. مخارج سوخت ،برق ،روشنایی ،آب مخابرات و ارتباطات
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه
. مخارج حمل و نقل و هزینههای ایاب و ذهاب پذیرایی و انبارداری
. صد درصد (۱۰۰) هزینههای انجام شده در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی
هزینه های قبل از بهره برداری به استثناء هزینههایی که طبق استانداردهای حسابداری قابل معافیت های مالیاتی
احتساب در بهای تمام شده داراییهای استهلاک پذیر (باشد در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می گردد.
. چنانچه قیمت تمام شده دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد در سال تحصیل یا ایجاد قابل
استهلاک خواهد بود.
دارایی هایی که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک شده تا زمانی که در مالکیت مؤسسه باشند باید بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آنها به طور کامل در حسابها و دفاتر
مؤسسه نشان داده شود.
• دارایی نا مشهود دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت (عینی با عمر مفید نامحدود به لحاظ مالیاتی قابل استهلاک نمی باشد.
نکته افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود پوشش زبان از محل مازاد تجدید ارزیابی انتقال این مازاد به حساب سود و زبان یا اندوخته با توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
در صورتی که اشخاص حقوقی ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل میشود با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
تمامی مراکز توانبخشی نگهداری و مراقبتی حرفه آموزی ،آموزشی کارآفرینی رفاهی و دادرسی مالیاتی
مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تائید سازمان بهزیستی کشور برای اطلاع از مشروح هزینههای قابل قبول به ماده ۱٤۸ قانون مالیاتهای مستقیم آئین نامهها و بخشنامههای مربوط مراجعه شود.
محاسبه استهلاک داراییها
آن قسمت از داراییهای استهلاک پذیر (شامل داراییهایی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود سرمایه گذاری بلند مدت و دارایی زیستی (مولد که براثر به کارگیری یا گذشت زمان با سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت،ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینههای تأسیس قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی
تلقی میشود برخی از نکات قابل توجه در محاسبه استهلاک داراییها به شرح ذیل میباشد روشهای خط مستقیم مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد برای محاسبه استهلاک قابل قبول هستند. چنانچه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زبانی متوجه مؤسسه شود زبان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش ) در صورت فروش یکجا قابل احتساب در حساب سود و زبان همان سال است. مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی قابل استهلاک خواهد بود مخارج مربوط به تعمیر اساسی داراییهای ثابت
که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام شود در سال انجام مخارج قابل استهلاک است.
مبدأ محاسبه استهلاک داراییها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری میباشد. تأسیس در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهلاک است.
هزینه
از تاریخ ۱٤۰۰/۱۰/۱۳ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای | رسیدگی مجدد .نماید مسوول مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند آن را رد و چنانچه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل در آمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده قطعی است در غیر این صورت موضوع برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض ،مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. در این موارد پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر محول خواهد شد. در این مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را در همان مهلت مقرر پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را تسلیم نماید. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.
از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ رویکرد معافیتهای مالیاتی تغییر یافته و در اغلب موارد معافیتها با مالیات به ذرخ صفر جایگزین شده است در این روش مؤدیان مشمول معافیت به کلیه تکالیف مالیاتی مشابه سایر مؤدیان عمل نموده و سازمان امور مالیاتی پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات را با نرخ صفر محاسبه میک کند.
. طبق بند (ت) ماده ۱۳۲ ق.م.م و تبصره (۱) ماده (١٤٦) مکرر ق. م. م تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه سازمان امور مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) ق.م. م در موعد مقرر ،قانونی شرط برخورداری از فرخ صفر و هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی برای اشخاص حقوقی اعم از فعالان | اقتصادی مناطق آزاد و یا سایر مناطق کشور ) میباشد.
• مالیات با نرخ صفر صرفاً شامل در آمدهای ابراز شده میباشد و به درآمدهای کتمان شده تعلق نمی گیرد.
اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت خود حسب مورد میتوانند از معافیتهای مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم که برخی از آنها در جدول زیر درج شده است استفاده نمایند استفاده از هر یک از معافیتهای زیر حسب مورد منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط و رعایت سایر شرایط مندرج در ماده قانونی مربوط میباشد
اهم تشویقات مالیاتی
ردیف
موضوع
تشویقات مالیاتی
مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات طبق اظهار نامه یا تر از نامه و حساب سود و زیان معافیت از ۸۰٪ جرایم متعلقه و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند.
مقرر در ق.م.م
پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مؤدیان ردیف ۱ فوق معافیت از ٤٠ جرایم متعلقه مقرر در ق. م . م الذکر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات
پرداخت علی الحساب بابت مالیات بر عملکرد در هر سال مالی جایزه ای معادل ۱ مبلغ پرداختی به قبل از سررسید مقرر در ق.م.م ازای هر ماه تا سررسید مقرر
افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به درآمد ابرازی به ازاء هر ده درصد (۱۰) افزایش مشمول مالیات سال گذشته مشروط بر تسویه بدهی مالیاتی سال یک واحد درصد و حداکثر تا پنج قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت واحد درصد، کاسته شدن از نرخ مالیاتی مربوط
مقرر قانونی
ردیف ماده قانونی
برخی از درآمدهای معاف از مالیات و یا مالیات با نرخ (صفر) درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی و در آمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی صد درصد (۱۰۰) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین شرکتهای تعاونی روستایی ،عشایری کشاورزی صیادان کارگری کارمندی دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها
اهم جرایم مالیاتی
ردیف
۱۳۸ مکرر
در آمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و همچنین در آمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار برای تأمین کنندگان آورده نقدی جهت تامین مالی پروژه | طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی موقوفات، نذورات ،پذیره کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اماکن متبرکه به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمانها و صندوقهای بیمه، مدارس علوم اسلامی نهادهای انقلاب اسلامی درآمد اشخاص از محل وجوهات شرعی، فعالیتهای مذهبی، فعالیت موسسات خیریه و عام المنفه که به ثبت رسیده اند، انجمنهای مذهبی وابسته به اقلیتهای دینی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی ٪۱۰۰ درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰% صادرات مواد خام مشروط بر بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور)
درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوط
٪۱۰ مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاها در بورس کالا و ۱۰٪ مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته شده اند و همچنین ۵٪ مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده اند
سود یا جوایز متعلق به اوراق مشارکت اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
جریمه متعلقه
موضوع
از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد
پرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر
به ازاء هر ماه ۲/۵٪ مالیات
۳۰ مالیات متعلق
عدم تسلیم اظهار نامه
(غیر قابل بخشودگی)
۳۰ مالیات متعلق به در آمد کتمان
کتمان در آمد یا ابراز هزینههای غیر واقعی در اظهارنامه تسلیمی
شده یا هزینه غیر واقعی
(غیر قابل بخشودگی)
۲۰ مالیات برای هر یک از موارد
مذکور
۲۰ مالیات
۲ حقوق پرداختی
عدم تسلیم تر از نامه و حساب سود و زیان
عدم ارائه دفاتر قانونی
عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق ظرف مهلت مقرر
عدم پرداخت مالیات حقوق و مالیات تکلیفی (موضوع تبصره ٩
۱۰ مالیات پرداخت نشده در موعد
مقرر و ۲/۵٪ مالیات به ازای هر ماه
ماده ۵۳، تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده (۱۰۷) ظرف مهلت مقرر
تاخیر از سررسید پرداخت
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود
۲ مبلغ مورد معامله
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده و قراردادها در سامانه مربوط در مهلت مقرر (موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م)
مبلغ معاملات
عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی موضوع ماده ۲۷۲ در مهلت مقرر
۲۰ مالیات متعلق

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط